Реклама на сайте  

снять жилье в сочи
аренда жилья в сочи
снять апартаменты в сочи
снять квартиру в адлере
снять жилье в адлере
адлер снять жилье у моря недорого
снять квартиру в адлере на длительный срок
снять жилье в сочи недорого
квартира в адлере снять
снять квартиру в дагомысе
снять квартиру в дагомысе на длительный срок
адлер снять жилье у моря
снять квартиру в сочи
купить квартиру в сочи
снять квартиру в москве
москва снять квартиру на длительный срок
снять квартиру в москве на длительный
снять квартиру в москве посуточно
снять квартиру в москве недорого

снять жилье в сочи

снять квартиру в сочи

купить квартиру в сочи

аренда жилья в сочи
снять апартаменты в сочи
снять квартиру в адлере
снять жилье в адлере
адлер снять жилье у моря недорого
снять квартиру в адлере на длительный срок
снять жилье в сочи недорого
квартира в адлере снять
снять квартиру в дагомысе
снять квартиру в дагомысе на длительный срок
адлер снять жилье у моря

услуги юристов в Уфе

Адвокат по жилищным вопросам в Уфе

Оформление права собственности в Уфе

Долевое строительство в Уфе

Выселение и вселение в Уфе

Возмещение ущерба в Уфе

Снижение кадастровой стоимости в Уфе

Споры по границам земельного участка в Уфе

Оформление наследства в Уфе

Оспаривание завещания в Уфе

Адвокат по наследственным делам в Уфе

Семейный юрист в Уфе

Юрист по разводу в Уфе

Споры о детях в Уфе

Установление, оспаривание отцовства в Уфе

Помощь в спорах по разделу имущества в Уфе

Признание недееспособным в Уфе

Иск о разделе имущества в Уфе

Споры с банками и страховыми компаниями в Уфе

Возврат страховки в Уфе

Страховые выплаты по ОСАГО и КАСКО в Уфе

Защита прав заемщика в Уфе

Помощь при взыскании имущества в Уфе

Взыскание долгов в Уфе

Банкротство физлиц в Уфе

Консультация юриста в Уфе

Юридические услуги для бизнеса в Уфе

Юридический аутсорсинг в Уфе

Представительство в судах в Уфе

Регистрация юридических лиц в Уфе

Регистрация ООО в Уфе

Внесение изменений в ООО в Уфе

Регистрация НКО в Уфе

Внесение изменений в НКО в Уфе

Регистрация ИП в Уфе

Ликвидация и реорганизация в Уфе

Арбитраж в Уфе

Юрист по договорам в Уфе

Споры по недвижимости в Уфе

Корпоративный юрист в Уфе

Выкуп муниципального имущества в Уфе

Лизинговые споры в Уфе

Обжалование торгов и аукционов в Уфе

Административные споры в Уфе

Банкротство в Уфе

Лучший адвокат Уфа

 
 

Реклама на сайте  

Document
 
 
 
 

Arthur Conan Doyle

La ?ashundo de la Baskerviloj

ANTA?VORTOJ DE LA TRADUKINTO

Mi neniel pardonpetas pro mia esperantigo de propraj nomoj en tiu ?i traduko. Min ?iam ?enas fremdlingvaj nomoj, ofte por mi neprononceblaj, meze de Esperanta teksto, ?ar ili ?iam hezitigas la rapidan fluon de mia legado. Ne nur tio, sed la fremdlingvaj nomoj ne akceptas nature adjektivigon a? adverbigon, kaj — plej grave — akuzativigon. Ne ekzistas regulo, kiu tekstas: La akuzativo estas deviga, krom en la kazo de propraj nomoj; a?: objekto ne ekzistas, kiam temas pri propraj nomoj. Agi tiel estas subtila subfoso de nia lingvo, kaj vidigas mankon de fido pri ?i entute.

Alilandula fu?prononco de anglaj propraj nomoj nur konfirmas por mi mian sintenon.

En la kazo de Dr Watson (tiel), la nomo mem jam ?ajnas havi akuzativan fina?on, kio estas maloportuna (?u Dr Watson'on — ba!), do mi uzas: doktoro Vatsono.

Vivanta homo eble havas rajton al sia nomo, sed tio ne nepre validas kaze de fikcia krea?o. Ni devas liberigi nin de imponi?o anta? la nomaj ideogramoj, kaj restarigi la fluantecon de nia ?atata lingvo!

Alia problemeto levi?as jam en la titolo: temas pri la angla vorto hound, kiu tute ne sinonimas al la angla vorto dog (= hundo). ?ajnas, ke multaj aliaj lingvoj tute ne rekonas similan diferencon (france: Le Chien des Baskerville). La vorto hound jam entenas en si nuancon de minaco, ?ar ?iam ?i sentigas pri ?asado (krom se oni uzas ?in sarkasme a? satire). Pri hundoj ni britoj estas tre sentimentalaj, sekve The Baskervilles Dog (oni simple neniam dirus The Dog of the Baskervilles) pensigus nin nepre pri dorlotata hejma amiko. La vorto hound estas esenca al la etoso de la verko. Kaj sekve en la Esperanta traduko la uzado de ?ashundo estas nepre necesa. Tion cetere konfirmas ?iuj angla-Esperantaj vortaroj.

William Auld


?apitro 1

SINJORO ?ERLOKO HOLMSO

Sinjoro ?erloko Holmso, kiu kutime elliti?is tre malfrue en la matenoj, krom je tiuj ne maloftaj okazoj, kiam li maldormis tutan nokton, sidis anta? la matenman?a tablo. Mi staris sur la apudkamena tapi?eto kaj levis la bastonon postlasitan de nia vizitinto la anta?an vesperon. Tio estis bela dika ligna?o, tuberkapa, de tiu speco, kiun oni nomas penanga advokato”. ?uste sub la kapo estis ar?enta bendeto, lar?a preska? unu colon. “Al Jakobo Mortimero,M.R.K.?., de liaj amikoj en M?K” estis sur ?i gravurita, kun la dato “1884”. Estis ?uste tia bastono, kian kutimis porti pramodaj familiaj kuracistoj — digna, solida kaj kura?iga.

— Nu, Vatsono, kiel vi taksas ?in?

Holmso sidante prezentis al mi sian dorson, kaj mi neniel signis al li mian okupi?on.

— Kiel vi sciis, kion mi faras? ?ajnas al mi, ke vi havas kapmalanta?e okulojn.

— Tamen mi havas brilpoluritan ar?entumitan kafujon anta? mi, — li diris. — Sed diru al mi, Vatsono, kiel vi taksas la bastonon de nia vizitinto? ?ar ni beda?rinde maltrafis lin kaj scias nenion pri lia komisio, tiu hazarda memora?o i?as grava. Lasu, ke mi a?du vin rekonstrui la homon per esplorado de ?i.

— ?ajnas al mi, — mi diris, la?eble imitante la metodojn de mia kunulo, — ke doktoro Mortimero estas sukcesinta maljuneta kuracisto, altestimata, ?ar tiuj, kiuj konas lin, donacis al li tiun ?i atesta?on pri sia ?ato.

— Bone! — diris Holmso. — Bonege!

— Al mi ?ajnas cetere, ke plej probable li estas kampara kuracisto, kiu sufi?e multe vizitadas mar?e.

— Kial do?

— ?ar tiu ?i bastono, kvankam origine tre bela, estas tiom uz?ifita, ke mi malfacile imagas, ke urba kuracisto portus ?in. La dika metala bastonpinto estas tute trivita, ?ar evidente li multe mar?is kun ?i.

— Senmanke kredinde! — diris Holmso.

— Kaj cetere, jen estas la “amikoj de M?K”. Mi konjektas, ke tio estas iu ?asista klubo, al kies membroj li eble havigis iom da kuracista helpo, kaj kiuj reciproke donacis al li modestan memora?on.

— Vere, Vatsono, vi superas vin mem, — diris Holmso, retro?ovante sian se?on kaj fajrigante cigaredon. — Mi nepre devas diri, ke en tiuj priskriboj, kiujn vi bonvolis publikigi pri miaj propraj modestaj plenumoj, vi kutime subtaksis la proprajn talentojn. Eble vi ne estas mem luma, sed lumon vi konduktas. Kelkaj homoj, kiuj ne estas geniaj, rimarkinde kapablas stimuli. Mi konfesas, kara homo, ke mi tre multe ?uldas al vi.

Li neniam anta?e diris simile, kaj necesas konfesi, ke liaj vortoj profunde plezurigis min, ?ar min ofte pikis lia indiferento pri mia admirado kaj miaj provoj por publikigi liajn metodojn. Mi anka? fieris pensante, ke mi sufi?e mastras lian sistemon por utiligi ?in la? maniero, kiu gajnis lian aprobon. Li nun prenis la bastonon el miaj manoj kaj esploris ?in dum kelkaj minutoj per senvitraj okuloj. Poste, kun mieno interesata, li demetis sian cigaredon kaj, portinte la bastonon al la fenestro, li traesploris ?in denove per konveksa lupeo.

— Interese, kvankam elemente, — li diris, reirante al sia ?atata angulo de la kanapo. — Certe trovi?as unu-du indikoj sur la bastono. ?i donas al ni fundamenton por pluraj induktoj.

— ?u mi ion neglektis? — mi demandis, iom memgravige. — Mi esperas, ke nenion atentindan mi pretervidis, ?u?

— Mi timas, kara mia Vatsono, ke plimultaj viaj konkludoj estis eraraj. Kiam mi diris, ke vi stimulas min, mi intencis diri, se paroli malka?e, ke per rimarkado de viaj eraroj mi estis de tempo al tempo gvidata al la vero. Tio ne signifas, ke en tiu ?i kazo vi tute malpravis. La homo certe estas kampara kuracisto. Kaj li multe mar?as.

— Sekve mi pravis.

— Tiomgrade.

— Sed tio estis la tuto.

— Ne, ne, kara mia Vatsono, tute ne — neniel la tuto. Mi volas sugesti, ekzemple, ke solena donaco al kuracisto pli ver?ajne venas de malsanulejo ol de ?asista klubo, kaj kiam la literoj “?K” sekvas tiun malsanulejon, la vortoj “?aring-Kruca” tre nature sugesti?as.

— Vi eble pravas.

— Probableco trovi?as tiudirekte. Kaj se ni akceptas tion kiel provizoran hipotezon, ni havas novan fundamenton la? kiu ni komencu konstrui tiun nekonatan vizitinton.

— Nu do, se ni supozas, ke “M?K” efektive indikas “Malsanulejon ?aring-Krucan”, kiajn pliajn induktojn ni rajtas elpreni?

— ?u neniuj sin proponas? Vi konas miajn metodojn. Utiligu ilin!

— Mi povas nur pripensi la memevidentan konkludon, ke la homo kuracistis en la ?efurbo anta? ol iri en la kamparon.

— Al mi ?ajnas, ke ni rajtas riski iom pli ol tion. Rigardu la aferon jenmaniere. Je kia okazo estus plej probable, ke tian solenan donacon oni transdonus? Kiam liaj amikoj unui?us por doni al li garantia?on pri sia bonvolo? Evidente en la momento, kiam doktoro Mortimero eksi?is el de?orado en la malsanulejo por komenci propran kuracistan praktikon. Ni scias, ke okazis tia donacado. Ni opinias, ke okazis ?an?i?o de urba malsanulejo al kampara praktiko. ?u do tro stre?as nian indukton se ni diras, ke la donaco estis prezentita okaze de la ?an?i?o?

— Tio certe ?ajnas tre probabla.

— Nu, vi konstatos, ke li ne povis esti stabano de la malsanulejo, ?ar tian postenon povus havi nur iu firme establita en londona praktikado, kaj tia persono ne drivus en la kamparon. Kio li estis do? Se li estis en la malsanulejo kaj tamen ne stabano, li povis esti nur dom?irurgo a? kuracisto — ne multe pli ol supera studento. Kaj li foriris anta? kvin jaroj — la dato trovi?as sur la bastono. Sekve via serioza meza?a familia kuracisto malaperas en maldensan aeron, kara mia Vatsono, kaj aperas junulo malpli ol tridekjara, afabla, senambicia, distrita, kaj posedanto de ?atata hundo, kiun mi emas malprecize priskribi kiel pli grandan ol terhundo kaj malpli grandan ol dogo.1 2 3 > >>

   
   
   
http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru http://apartment-moscow.ru
   
© читать онлайн,читать онлайн бесплатно

читать книги онлайн без регистрации фэнтези | читать книги онлайн без регистрации фэнтези | фантастика читать онлайн бесплатно | читать книги онлайн без регистрации фэнтези | рецепты с фото | рецепты с фото пошагово | фотошоп уроки для начинающих | фотошоп уроки бесплатно онлайн | официальные биржи криптовалют | курс доллара в банках на сегодня | курс евро в банках на сегодня | курс евро на сегодня | интернет магазин | купить в интернет магазине | снять квартиру в сочи | купить дом в сочи | снять квартиру в сочи | снять квартиру в сочи

квартиры в сочи
квартиры в сочи цены
квартиры в сочи цена
купить квартиру в сочи
купить квартиру в сочи цены
купить квартиру в сочи цена
квартира в сочи
купить квартиру в сочи комнатную
адлер снять жилье недорого частный
жилье в сочи снять недорого хостел
купить апартаменты в жк барселона сочи
недвижимость купить двушку сочи
центр города купить квартиру адлер
купить квартиру для сдачи адлер
квартиры в сочи купить недорого вторичное
квартиры в дагомысе хозяин
жк кватро сочи дагомыс купить квартиру
дагомыс батумское шоссе купить квартиру
купить квартиру сочи готовую
снять жилье на длительный срок в сочи
купить новостройку в сочи
санторини сочи апартаменты купить
где в сочи недорого снять жилье
куплю дом в хосте с фото
купить квартиру в сочи с ремонтом
купить апартаменты актер гэлакси сочи
купить квартиру в хосте на авито
купить дом в дагомысе сочи недорого
купить однокомнатную квартиру в сочи макаренко
снять двухкомнатную квартиру в сочи недорого
купить однокомнатную двухкомнатную сочи
продажа квартир новостройках цены сочи
купить дом в дагомысе краснодарского
циан сочи снять квартиру на длительный срок
купить гараж в сочи недорого без посредников
купить квартиру сайт адлер
купить жилье на этапе котловане сочи
снять жилье в сочи мацеста недорого
новостройки в сочи от застройщика цены
купить 2 квартиру новостройке сочи
купить элитную квартиру адлер
снять квартиру в сочи недорого у моря
сочи снять жилье в сентябре недорого
дагомыс квартиры купить недорого без посредников
недвижимость в сочи купить частные дома
аренда дома в дагомысе
купить готовую квартиру адлер
купить двухкомнатную квартиру в хосте
продажа квартир в сочи
снять дачу в сочи на длительный срок
купить квартиру в районе сочи
купить дом в хосте краснодарского края
снят квартиру в сочи авито
снять жилье в сочи лоо недорого
снять жилье рядом с сочи недорого
частный сектор сочи снять недорого
снять студию в сочи на длительный срок
купить дом в дагомысе у моря
купить дом в сочи дагомыс
квартира дагомыс вторичка
снять жилье в сочи недорого район светлана
купить двушку недорого сочи
продажа строящейся квартиры в ипотеке сочи
купить земельный участок в голицыно сочи
купить квартиру в сочи центральный район мамайка
дом в дагомысе
купить новостройку в сочи от застройщика
купить дом в сочи мацеста
купить дом сочи лазаревское
купить готовую студию от застройщика сочи
квартира в дагомысе купить цены
каравелла португалии дагомыс купить квартиру
снять квартиру в сочи на дней
купить двушку в центре сочи
снять жилье с бассейном в сочи
купить двухкомнатную квартиру свежие объявления сочи
купить квартиру по переуступке адлер
купить дом в сочи от собственника
квартира в хосте купить цены
продажа строящегося жилья сочи
сочи снять койко место на длительный срок
купить квартиру сочи срочно
отдел продаж новостроек сочи
снять жилье в сочи недорого фабрициуса
сочи снять жилье посуточно у моря недорого
купить дом сочи адлер
купить жилье квартиру сириус недорого
армавирская дагомыс купить квартиру
продажа на этапе котлована новостроек сочи
квартиры в дагомысе недорого от хозяина
сочи снять квартиру длительно недорого
новостройки в строящихся домах купить квартиру сочи
купить квартиру площадь адлер
куплю 2х комнатную квартиру на авито сочи
недвижимость сочи купить дом недорого
купить квартиру в сочи без
снять на длительный срок сочи центр
купить гараж в сочи
купить квартиру сочи стройка
купить квартиру сочи вторичка
купить квартиру агентство недвижимости адлер
продажа квартир котлован сочи
снять жилье в центральном районе сочи недорого
дома купить сочи вторичка
купить однушку в строящемся доме сочи
адлер снять жилье у моря частный
купить элитный дом в сочи
купить студию эконом класса от застройщика сочи
дом клик купить 2х комнатную квартиру сочи
мацеста старая купить дом
купить строящуюся квартиру застройщик сочи
снять жилье посуточно в сочи
купить квартиру в сочи вторичное жилье недорого
купить студию в дагомысе
аэлита хоста гостевой дом купить билет
купить квартиру сочи строящуюся
квартира в сочи снять на длительный срок
купить квартиру в дагомысе вторичное жилье недорого
продажа в строящемся доме от застройщика сочи
дагомыс куплю квартиры авито
сочи частный сектор купить дом
купить квартиру в сочи недорого
купить квартиру жилье недорого адлер
купить жилье на стадии котловане сочи
квартиры в сочи новостройки цены
монтера резиденс сочи купить апартаменты
рэдиссон сочи купить апартаменты
купить квартиру микрорайон адлер
купить жилье на стадии котлована сочи
снять жилье в сочи август
купить дом в мацесте без посредников
купить студию на котловане от застройщика сочи
сочи недвижимость снять квартиру на длительный срок
дагомыс купить 1 квартиру вторичка
купить однокомнатную квартиру в дагомысе вторичное
квартиры в сочи купить недорого от собственника
продажа на этапе котлована сочи
купить квартиру на этапе строительства адлер
купить однокомнатную квартиру в хосте вторичное
домофонд сочи снять квартиру на длительный срок
купить апартаменты в сочи
продажа 1 комн квартиры новостройка сочи
купить квартиру в мацесте
купить 2х комн сочи циан
снять домик в сочи недорого
купить кв в котловане сочи
купить дом в красной поляне сочи
дом в районе сочи купить недорого
дешевые дома в дагомысе
сниму жилье в сочи без хозяина
снять жилье в имеретинке сочи недорого
купить квартиру сочи авито
авито квартиры в сочи снять недорого
домклик купить двухкомнатную квартиру сочи
купить квартиру сочи безопасно
купить дом в городе сочи
купить квартиру сочи площадь
купить квартиру студию на макаренко сочи
снять жилье в сочи в августе
новостройки сочи купить цены
купить квартиру без отделки от застройщика сочи
купить дом в сочи недалеко от моря
купить квартиру от застройщика сочи
сочи купить дом у моря недорого
купить дом с бассейном в сочи
продажа трехкомнатных квартир на авито сочи
купить квартиру сочи первичка
продажа квартир в строящихся домах сочи
купить дом хоста мацеста
купить квартиру на этапе котлована адлер
купить дом в сочи
снять жилье в районе сочи недорого
снять жилье в сочи недорого авито
купить дом в лазаревском районе сочи
квартира двухкомнатная купить цена сочи
купить 1 квартиру в дагомысе
домофонд купить квартиру адлер
новостройки в сочи от застройщика
купить двухкомнатную центр сочи
купить квартиру от застройщика в сочи
квартиры дагомыс купить вторичка без посредников
продажа 1 кв в новостройках сочи
купить квартиру в строящемся жилье сочи
солнечный дагомыс купить квартиру
купить малогабаритную двухкомнатную сочи
купить квартиру дом в сочи
купить дом в хосте курортный проспект
купить квартиру жилье недорого сириус
дагомыс купить квартиру вторичка от собственника
новостройки в сочи лазурный берег
купить дом в сочи вторичка
без посредников снять жилье недорого в сочи
купить земельный участок в районе сочи
снять квартиру в сочи от хозяев
сочи бытха снять квартиру на длительный срок
продажа новостроек от застройщика цены сочи
продажа домов в дагомысе
снять квартиру в сочи недорого без посредников
купить гараж в сочи недорого
каравелла португалии дагомыс снять квартиру посуточно
новостройка на уровне котлована купить сочи
купить квартиру сочи avito
купить дом в дагомысе краснодарского края
купить недорогой дом в сочи цены
купить квартиру студию новостройке застройщика сочи
хоста купить дом у моря недорого
мацеста купить квартиру недорого
купить квартиру сочи
снять номер в сочи недорого
купить 1 квартиру в хосте
снять квартиру в сочи без
недвижимость купить квартиру сириус сайты
снять жилье в сочи в сентябре
купить дом в сочи недорого авито
снять недорогое жилье в центральном сочи
продажа новостроек от застройщика сочи цена
купить квартиру в мацесте недорого вторичку
новостройки сочи от застройщика планировки и цены
купить земельный участок в сочи недорого
снять гостиницу в сочи недорого
купить дом в сочи без посредников
купить квартиру в дагомысе сочи
купить квартиру сочи недвижимость
сочи парк купить квартиру
купить квартиру в мацесте вторичное жилье недорого
снят квартира без посредников в сочи
купить дом в хосте
купить сайт от застройщика сочи
купить квартиру в хосте сочи
сочи купить земельный участок у моря
солнечный дом частный сектор в дагомысе
купить элитные апартаменты в сочи
купить квартиру в сочи новостройка
снять жилье в центральном сочи
продажа квартир на этапе котлована сочи
снять жилье в адлере частный сектор
сочи мацеста снять квартиру на длительный срок
купить 2 х комнатную новостройке сочи
купить квартиру в дагомысе от собственника
дагомыс снять квартиру у моря
снять недорогое жилье в сочи возле аэропорта
купить гараж с пропиской в сочи
квартиры в дагомысе купить недорого вторичка
снять жилье на сутки в сочи недорого
купить 3 комнатную квартиру в хосте
куплю дом в дагомысе без посредников
снять гостевой дом в дагомысе
купить земельный участок в красной поляне сочи
купить дом недалеко от сочи
камелия сочи апартаменты купить
купить квартиру в сочи жилье недорого
купить квартиру сочи улучшенной
дагомыс сочи купить квартиру вторичка
купить квартиру рассрочка адлер
снять кв в сочи на длительный срок
купить апартаменты в сочи имеретинский
авито сочи снять на длительный срок
земельный участок сочи купить без посредников
купить 2х комн кварт сочи
новостройки сочи от застройщика
купить дом в дагомысе недорого
снять квартиру на в дагомыс на длительный
снять жилье в сочи ул
купить квартиру рынке адлер
квартиры в мацесте купить вторичное
купить квартиру в мацесте сочи
купить апартаменты в сочи адлер
купить квартиру в жк аллея парк дагомыс
жилье в сочи снять недорого
купить апартаменты имеретинский морской квартал сочи
куплю квартиру на авито свежие адлер
купить земельный участок сочи якорная щель
купить квартиру на стадии котлована адлер
купить квартиру в сочи вторичное
сочи цены на жилье
цены на квартиры в сочи
цены на недвижимость в сочи
снять квартиру в сочи собственник
купить квартиру сочи маленькую
купить однушку на стадии котловане сочи
недвижимость купить квартиру адлер
купить квартиру в строящемся доме цена сочи
купить дом на берегу сочи
новостройки сочи адлер
купить квартиру в строящемся доме сочи цена
снять квартиру на длительный срок в дагомысе
купить новостройки 2 комнатную сочи
купить дом в хосте недорого
дома в дагомысе цены
купить квартиру в жк каравелла португалии дагомыс
продажа на этапе котлована квартир сочи
продажа строящихся квартир сочи
снять домик в сочи у моря недорого
квартира в сочи новостройка от застройщика
снять жилье в сочи у моря посуточно
снять квартиру в сочи без посредников
сочи квартиры купить с видом
сочи снять дом на длительный срок
квартиры в дагомысе купить от застройщика
купить вторичка без посредников
купить дом в дагомысе недорого без посредников
купил апартаменты в сочи отзывы
снять жилье в сочи адлер недорого
снять жилье в сочи посуточно частный сектор
куплю жилье двухкомнатную сочи
купить дом в дагомысе на авито
купить квартиру дорого адлер
купить квартиру в сочи от собственника
купить квартиру в дагомысе
купить квартиру в сочи недорого от собственника