Start Sex retka

Sex retka

III –1) prihvatiti, primiti, uzeti accipe lauream/anulum! ; accepi epistolam ab Marco – primio sam pismo od Marka; praestat accipere quam facere iniuriam – radije poslušati nego učiniti nepravdu (počiniti prestup); Plinius egrediebatur domo, accipit litteras – Plinije se spremao da izađe iz kuće kad je dobio pismo; ita Helvetios a maioribus suis institutos esse , ut obsides accipere, non dare consuevissent – tako su Helvete učili njihovi roditelji, da uzimaju a ne da daju taoce; 2) dobiti, zadobiti acceperit vulnera/clades/dolorem/calamitatem – zadobio je rane/povredu/bol/udes; accipi fama – primio sam (do mene je dopro) glas; 3) acceptum – primanja (prihod); tabula accepti – stavka prihoda; acceptum ferre – ispuniti obećanje; 4) a. in bonam/malam partem – primam (razumem) kao dobro-/zlonamernu stvar; 5) naneti qua iniuria accepta mihi iratus es? I – zvati, izvikati, proglasiti acclamaverunt eum liberatorem – izvikali (proglasili) su ga za oslobodioca acclār/o,-avi,-atum,-are, v. (΅Αδωνις) – sin kiparkog kralja Kinira i kćei mu Mĭre, Afroditin miljenik ădŏpĕr/ĭo,-ĕrŭi,-erum,-ire, v. IV – prekriti, pokriti humus adoperta floribus – zemlja prekrivena cvetovima; caput adopertum – pokrivena glava ădŏpīnor, –ari, v. – krivina, iskrivljenost, zkrivljenost ădunc/us,-a,-um, a. – ulupljen, prema unutra zakrivljen, sedlast nasus a. I – ujediniti, spojiti, sastaviti ădurgĕ/o,-ēre, v. digitum digito – pritiskam prst prstom ădūr/o, –ussi,-ustum,-ĕre, v. capillos – smudim dlake; loca adusta sole – delovi opaljeni suncem; 2) promrznuti membra adusta nivibus – udovi promrzli u snegu; 3) zaljubiti se Venus adurit te igne – Venera će te zapaliti ljubavnom vatrom; 4) namignuti adussi oculos – namignuo sam [joj] ădusque, 1) prep. sa akuzativom – 1) nasuprot, prema; 2) pred, ispred; 3) s obzirom na, povodom respondere a. patrem – ništa se nije iznelo prema ocu; bene se gerere a. – kovačnica bakra aeraria fornax – topionica bakra aerārĭ/um,-ii, n. – 1) bakren; 2) vazdušni aerius aerĭfer/,-a,-um, a. – 1) besmrtnost, neprolaznost; 2) večnost sub specie aeternitatis – iz ugla večnosti aetern/o,-avi,-atum,-are,v. I – ovekovečiti, sačuvati za večnost; (in) aeternum – zauvek aeth/er,-ĕris, m. III – 1) priznati za svoje agnosco eum filium – priznajem ga za sina; agnovit gloriam illius facti – priznao je njihovu slavu; agnosco Anchisen veterem amicum – priznajem Anhisa za starog prijatelja; 2) setiti se, prisetiti se agnosco illud reminiscendo – setio sam se neke uspomene; 3) razumeti, shvatiti agnovi deum ex operibus eius – iz njegovih sam dela razumeo boga; non quivis haec agnoscere potest – niko to ne može razumeti agn/us,-i, m. ); nihil (non multum) agitur – ništa ne radim (ne radim ništa naročito); cum rus veni, hoc ipsum nihil agere me delectat – kad dođem na selo, uživam u tome da ništa ne radim; fac nos certiores, quid agas, quid egeris, quid acturus sis – javi nam šta radiš, šta si uradio i šta nameravaš raditi; rogabo, quid agat – pitaću ga šta radi; rogavit quid ageretur – pitao je šta se radi; rogabam, quid egissent – pitao sam ih šta su uradili; nescit quid agat – ne zna šta da radi [čime da se bavi]; quid agam,iudices, quo me vertam? ; virtutes cernuntur in agendo – vrline se ispoljavaju kroz delovanje; quae acta essent, exposuit – izvestio je šta je urađeno (šta se desilo); 2) a. ; 4) (o državnim poslovima) – vršiti, izvršiti, obaviti forum agitur – sud zaseda; populo – ubeđujem narod; a. – krilatih nogu Mercurius alipes – Hermes/Merkur krilatih sandala ălĭpĭl/us,-i, m. – 1) neki, neki drugi, koji bilo, ma koji; neko, neko drugi, ko bilo, ma ko; a. – neki slučaj; aliquod magnum malum – neko veliko zlo; aliquis vestrum (ex vobis) – nešto vaše; antequam loco aliquo consedero, litteras a me non habebis – pre nego se skrasim u nekom mestu, nećeš od mene dobiti pismo; 2) neko značajan (nešto značajno); esse aliquid/ aliquem – važiti, biti od značaja; 3) nešto drugo ira aut aliqua perturbatio – gnev ili neki drugi poremećaj; alius aliqui – neko drugi ălĭquid, pronom. III – primamiti, privući all/ĭcĭo,-exi,-ectum,-ĕre, v. III – udariti, baciti, sudariti se allidi ad scopulos – [brod] se sudario sa stenama; Servius allisus est – S. eum ad palum – vežem ga za kolac; 2) svezati, zavezati; ancora alligat navem – sidra vežu lađu; 3) uhvatiti, uhapsiti impedit et alligat – hvata i hapsi; 4) obavezati se lex alligat omnes – zakon obavezuje sve; 5) povezati, zaviti alligare caput/vulnus povezati glavu/zaviti ranu al/lĭno,-lēvi,-lĭtum,-ĕre, v. – 1) trbušasto udubljenje; 2) trbušast sud; 3) udubljenje broda; 4) čamac, lađa; 5) tabla za kockanje; 6) potok, korito reke; 7) kada za kupanje alv/us,-i, f. – očistiti stomak; exonerare (deicere) alvum – izvršiti veliku nuždu; 2) želudac; 3) materica; 4) košnica Ălyătt/es,-is (ei), m. (amaritud/o,-inis, f.; amaror/oris, m.) – 1) gorčina, oporost; 2) ogorčenost; 3) a. – ljubavni razgovor; voluptas amatoria – ljubavna strast; 2) zaljubljen ămātri/x,-īcis, f. (Άμαξών) – Amazonke, ratoborne žene koje su naseljavale severnu obalu Male Azije oko reke Termodon Ămāz/onĭc/us /Amazoni/us),-a,-um, a. – Amazonka amb- (am-, an-, àμφί), prefiks – oko-, o- ambact/us,-i, m. de re – sporiti se oko neke stvari; res ambigitur – dva su mišljenja o tome; sumnjati, dvoumiti se ambĭgue, adv. – dvosmislenost, nejasnost, netačnost ambĭgŭ/us,-a,-um, a. – 1) sumnjiv, suprotan, dvosmislen ambiguo inter marem et feminam sexu – hermafrodit; Proteus a. pudoris et metus – raspet između stida i straha; 2) neizvestan a. imperandi – neodlučan u komandovanju; 3) nesiguran, nepouzdan fides/res ambigua – nepouzdana vera/stvar ambĭ/o,-īvi (-ĭi),-ītum,-īre, v. IV – 1) obilaziti lunae cursus ambit terram – mesečeva putanja obilazi zemlju; 2) okruživati, optakati mare ambit terram – more okružuje zemlju; 3) opervaziti ambit clypeum auro – štit opervažen zlatom; 4) obilaziti, kružiti ambio populum/singulos ex senatu – obilazim ljude/pojedince iz senata; 5) moliti ambio deum/eum – molim boga/njega; pauci, qui ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur – neki koji su, radi dobijanja plemstva, obigravali na sve strane tražeći bračnu vezu; 6) tražiti a. – prijateljski čovek, prijatelj; ubi domo exieram, a.

– ne mogu se tome nadati; sinonim: nego ăbŏl/ĕo, -ēvi (-ui),-ĭtum,-ēre, II, v. – uništavanje, ukidanje, amnestija ăbōmīn/or, –atus sum,-ari, v. incepto – odustajem od; 5) luna abscednes – mesec u fazi opadanja; 6) quantum mare abscedebat – kako se more gubi iz vidnog polja abscessĭ/o–ōnis, f. – 1)slomljen, odlomljen saxum abscissum – slomljen kamen; rupes abscissa – slomljena stena; 2) prek, strog, drzak responsum abscissum; sententia abscissa – strog sud; abscissior justitia – stroža pravda abscis/us,-a,-um, a. ensem in vulnere – krijem stvari u rane; fumus abscondet coelum – dim zaklanja nebo; sol absconditur – sunce je zaklonjeno (ne vidi se više); a. limine – napuštam kućni prag; 4) imago absistit – slika iščezava; 5) a. – 1) oslobađanje od (optužbe); 2) završenost, savršenost, dovršenost absŏlūt/us,-a,-um, a. II – upiti, popiti oceanus tot res absorbet – okean tako mnogo stvari upija; oestus gloriae eum absorbet – zanos slave ga opija absque, ablativom – 1) bez: a. praeter sententiam – bez ili protiv pravog suda (mišljenja); 2) izuzev a. vulnus (labrum) – brišem ranu (usnu); 2) otkloniti a. publico – ne izlazim van (ne pojavljujem se među svetom.) abstinen/s, –tis, particip od abstineo; 1) uzdržan, 2) nesebičan abstinenter, adv. –1) uzdržanost od zabranjenog, apstinencija; (suprotno od avaritia – lakomost, pohlepa); 2) gladovanje; 3) post abst/o,-avi,-atum,-are, v. me in silvam – krijem se u šumi; abstruere veritatem – kriti istinu abstrūs/us,-a,-um, a. animi/ingenii – čistota duše/karaktera; 5) brbena linija; prima/dextra acie – prva linija/desni bok; 6) bitka ăcīnăc/es,-is, m. III – 1) umiriti se, počivati, odmarati; aquiescebat tres horas in illo loco – odmarao je tri sata u tom mestu; 2) spavati; 3) preminuti a. addictus aliqui – ustupam roba nekome addictĭ/o,-ōnis, f. in primos ordines – jašem u prvim redovima ăd/haerĕo, –haesi,-haesum,-ēre,

monumenta/testamentum/memoriam – uništiti spomenike/testament/pamćenje; 2) zauvek ukinuti (naročito zakon, propis): oblitterata et abolitum – stavljeno van snage, ukinuto; 3) ispuštati neprijatan, neugodan, ustajao, bolestan miris abolitĭo/-ōnis, f. hinc latere tecto – izvlačim se cele kože (bez gubitaka); 4) a. III – kidam, kidatim drerem, derati, čupam, čupati abscindidit tunicam – podreao je tuniku; abscindidit comas – čupao je kosu; absciss/us, –a, -um, a. de re – ispričati do kraja absor/bĕo,-bŭi,-ptum,-ēre, habeo ad rem – usmerio sam pažnju na fakta; 4) čistota a. (άκοινόητος) – nedotupavan, nerazuman, bez razuma ăcŏnīt/um, -i, n. – kiselina; kiseo ukus acquĭ/esco,-evi, -etum,-ĕre, v. me senatui – priklanjam se bezuslovno senatu; is mihi addictus est – on mi je potpuno odan; 5) u negativnom značenju: ustupiti, žrtvovati a.

a curia – odoh u skupštinu (opštinu); 3) izvući se a. 2) (med.) gnojna upala tkiva abscind/o,-īdi,-issum,-ĕre, v. populum bello – oslobađam narod rata, razrešiti te brevi absolvo – isplaćujem te; 2) završiti, dovršiti (umetničko delo); a. III – 1) piti, popiti, ipiti adbibit paulo plus – popio malo previše; 2) upiti, upijati adbibi verba puro pectore – upio je reči u dušu adbīt/o,-ĕre, v. liberum hominem in servitutem – dodeljujem slobodnog čoveka [tebi] kao roba; addixit bona aliquius in publicum – oduzeti, konfiskovati; 3) prodati na aukciji; 4) posvetiti, prikloniti se a.