Start Who is tao ruspoli dating

Who is tao ruspoli dating

در قرن هیجدهم پوسترهای بزرگ گاوبازی در کوریدا دل تروس در سویل Seville اسپانیا در ۱۷۶۱ پدیدارشد.

از جمله این کتابها می‌توان کتابهای انجیل را که در قرن‌های ششم تا نهم میلادی در صومعه‌های ایرلند، اسکاتلند و انگلیس وجود داشت نام برد.

چهار نمونه از کارهای گرافیک در این کتابها را در اینجا نشان می‌دهیم.

این کتابها از کارهای گرافیکی عربها و مسلمانان تأثیر پذیرفته‌اند.